Dr. Joast Halbersmapriis 2017

Op 11 maaie 2017 is de Dr. Joast Halbertsmaprijs útrikt troch deputearre Sietskse Poepjes oan Hotso Spanninga foar syn dissertaasje Gûne Frijheid? Polityk, kultuer en Steatsfoarming yn Fryslân 1600-1640. De útrikking wie yn de Sint Piterkerk yn Grou.

De foto’s binne makke troch Jacob fan Essen.

De Sint-Piterkerk in Grou waar de Joast Halbertsmaprijs wordt uitgereikt
De prijswinnaar Hotso Spanninga
Gedeputeerde Sietske Poepjes spreekt het publiek toe
Prijswinnaar Hotso Spanninga spreekt het publiek toe
Gedeputeerde Sietske Poepjes overhandigt een cheque aan prijswinnaar Hotso Spanninga
Prijswinnaar Hotso Spanninga
Fotomoment met oa Gedeputeerde Sietske Poepjes en prijswinnaar Hotso Spanninga