Oersjoch prizen 2021

PriisTemaFrekwinsjeDatum

Anita Andriesenprijs

Romtelike kwaliteit1 x per 3 jier

Gysbert Japicxprijs

Fryske taal & literatuer1 x per 2 jier 
Gerrit BennerpriisKeunst en Kultuur1 x per 2 jier 
Els Veder-SmitprijsBestuur en Mienskip1 x per 3 jier8 maart (ynternasjonale frouljudei)
Pyt van der Zeeprijs  Keunst en Kultuur1 x per 3 jier18 maart
Vredeman de Vriespriis FoarmjouwingKeunst en Kultuur1 x per 2 jier