De winner fan de GERRIT BENNERpriis 2021 is: O.C. Hooymeijer. De twa nominearren binne: Machteld van Buren en Bouke Groen. Op 26 novimber 2021 sil Sietske Poepjes foar de provinsje Fryslân de GERRIT BENNER priis útrikke, yn it Fries Museum. De GERRIT BENNERpriis is de byldzjend keunst priis fan Fryslân. Mei dizze priis jout de provinsje in ympuls oan it kulturele klimaat yn Fryslân. In ûnôfhinklike advyskommisje mei leden út it wurkfjild, bepaalt wa’t de priis wint.

Advyskommisje GERRIT BENNERprijs 2021

De advyskommisje advisearet Deputeare Steaten oer it takennen fan de GERRIT BENNERpriis. Yn 2021 bestiet de advyskommisje út dizze 5 leden:

  • Stina van der Ploeg, keunsthistorika;
  • Dirk van Ginkel, sjoernalist en redakteur keunstblêden en -boeken;
  • Rieke Vos, kurator bij Het HEM: nij hûs foar eigentiidske kultuer yn Zaandam;
  • Noor Mertens, kurator en liedt sûnt juny 2021 Keunstmuseum Bochum, in stêdlik museum foar moderne en hjoeddeistige keunst midden yn it Ruhrgebied;
  • Hans Hoekstra, keunstner en dosint Akadeemje Minerva.

Procedure en prijs

De GERRIT BENNER priis wurdt ien kear yn de twa jier útrikt oan de keunstner dy’t in wichtige ûntjouwing yn syn of har wurk ta sân brocht hat. Ek kin de advyskommisje der foar kieze de priis ta te kinnen oan in hiel oeuvre fan in keunstner. Om kâns te meitsjen op dizze priis moat de byldzjend keunstner yn Fryslân wenje en wurkje. Yn 2021 krijt de winnend keunstner in jildbedrach fan € 5.000 en in útstalling yn it Fries Museum.

Gerrit Benner

De twa jierlikse provinsjale GERRIT BENNER Priis is ferneamd nei de skilder Gerrit Benner. Gerrit Benner (1897-1981) is berne yn Ljouwert. Hy wie de meast bekende lânskipskilder fan de 20e iuw. Syn wurk is bekend yn binnen- en bûtenlân en hy wûn tal fan wichtige prizen. De wrâld dy’t Benner skildere, wie in dreamerige mearkes wrâld, mei kij, hynsten, lân, wetter en wolken. Hij wie autodidakt, oplaad as hús skilder, mar hat him ûntwikkele ta in keunstskilder fan ynternasjonale alluere, Wurk fan Gerrit Benner is te sjen yn it Fries Museum(eksterne link).

Winnaars GERRIT BENNERprijs

Jiertal

Priiswinner

Bydrage

2021

O.C. Hooymeijer

Wichtige ûntwikkeling

2019

Auke de Vries

Hiele oeuvre

2017

Pedro Bakker

Wichtige ûntwikkeling: giet troch mei fernijing sûnder syn werkenbere sinjatuer te ferliezen

2015

Sjoerd de Vries

Hiele oeuvre

2013

Tryntsje Nauta

Foaroprinnende ûntwikkeling yn it wurk

2011

Paul Panhuysen

Hiele oeuvre

2009

Zoltin Peeter

Wichtige ûntwikkeling

2007

Louis le Roy

Hiele oeuvre dêrûnder de Ecokathedraal yn Mildam

2005

B.C. Epker

Wichtige ûntwikkeling