Dr. Joast Halbertsmapriis

De dr. Joast Halbertsmapriis is in provinsjale priis foar skiednis, taal, literatuerwittenskip en sosjale wittenskip. It is de Fryske wittenskipspriis dy’t it hiele wittenskiplike fjild fan Fryslân beslacht. De útrikking fan de priis is in gearwurking tusken de provinsje Fryslân, gemeente Leeuwarden en RUG Campus Fryslân.  

Proseduere en priis

De priis is yn 1947 ynsteld en wurdt ien kear yn ‘e fjouwer jier útrikt. De priis bestiet út in bedrach fan € 10.000. In ûnôfhinklike advyskommisje draacht in winner oan Deputearre Steaten foar.

Dr. Joast Halbertsmapriis

De dr. Joast Halbertsmapriis is op foardracht fan de Fryske Akademy ferneamd nei dr. Joast Hiddes Halbertsma (1789 - 1869). Hy kaam fan Grou en wie fan berop predikant, skriuwer, taalkundige. Hy wurdt ek wol ‘Mister Fryslân’ neamd, omdat hy in soad ûndersyk die nei de Fryske skiednis en identiteit. Dêrneist is hy de grûnlizzer fan it earste wittenskiplik Frysk wurdboek. 

Advyskommisje dr. Joast Halbertsmapriis 

De advyskommisje advisearret Deputearre Steaten oer it takennen fan de dr. Joast Halbertsmapriis. De advyskommisje bestie yn it jier 2017 út: 

  • Hanny Elzinga, foarsitter, út namme fan Rijksuniversiteit Groningen;
  • Marijn Molema, út namme fan provinsje Fryslân; 
  • Milan van de Meulen, út namme fan gemeente Leeuwarden.

Winners dr. Joast Halbertsmapriis

Jier

Priiswinner

Bydrage

2017Hotso SpanningaGulden vrijheid?: Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640
2012Piet HagenPoliticus uit hartstocht: Biografy fan Pieter Jelles Troelstra
2009Oebele VriesOeuvre
2006Arend Jan Gierveld, Sytse ten Hoeve, Adri van der Meulen, Jan Pluis, Paul Smeel en Pieter Jan TichelaarFries Aardewerk
2003Johan FrieswijkFoar syn hiele oeuvre
2001Goffe JensmaHet rode tasje van Salverda
1997Ernst TaaykeDie einheimische Keramik der nordlichen Niederlande 600 v.Chr. bis 300 na Christus
1994Yme B. KuiperAdel in Friesland 1780-1880
1991Philippus Hillebrand BreukerIt wurk fan Gysbert Japicx
1988Anthonia FeitsmaFoar in tal stúdzjes ferskynd yn de jierren 1985-1987
1985Stéphane LebecqMarchands et navigateurs Frisons du haut Moyen Age
1982Harald SiemsStudien zur Lex frisionum
1980Pieter WijbengaBezettingstijd in Friesland
1978Jacob JansenRijkdom uit Workums verleden. De Beschilderde baren der gilden
1976D. van der Meer

Foar ‘sneupwurk’ op it mêd fan genealogy en skiednis. 

1974Johannes Alle FaberDrie eeuwen Friesland, Economische en Sociale Ontwikkelingen van 1500 tot 1800
1972O. SantemaFoar syn hiele wurk
1970Hendrik Tjaard Obreen

Foar publikaasjes op it mêd fan de Fryske skiednis sûnt 1956 

1968Sytse Jan van der Molen

Foar it yn de jierren 1964 o/m 1967 publisearre wurk op it mêd fan de skiednis en ‘geakunde’ fan Fryslân

1966Jan Juliaan WoltjerFriesland in Hervormingstijd
1964Jacob Jetses KalmaOm Gysbert Japicx hinne
1962Maria Petrus van BuijtenenFoar publikaasje op it mêd fan de Fryske hostoarje
1960Ale Algra

Foar bydragen oan de skiednis fan tsjerke en skoalle yn Fryslân yn de 19e en 20e iuw, sa’t dy opnommen binne yn de bondels (dielen II o/m V) De historie gaat door het eigen dorp

1958Herre Halbertsma

Foar yn de jierren 1954 o/m 1957 publisearre wittenskiplik wurk op histoarysk en argeologysk mêd

1956Douwe Taeke Engelbertus van der Ploeg en Douwe FrankePlantennamen in Fryslân
1954Johan Jacob Spahr van der Hoek en ObePostmaGeschiedenis van de Friese landbouw, deel 1
1952Hartman SannesDe geschiedenis van Het Bildt, deel I (1500-1700)
1950D.J. CuipersDe gemeente dorpsgronden in Oostergoo
1948Gerrit KnopSchylgeralân