Frysk Diktee 2017

Alle jierren is it Frysk Diktee yn de Steateseal. Fan ‘t jier wie de winner Lieske Salverda.

De foto’s binne makke troch Jacob fan Essen.

Fotomoment met alle prijswinnaars van Frysk Diktee 2017
Winnares Lieske Salverda met de medaille en bloemen