GERRIT BENNER priis 2017

Pedro Bakker waard op 3 novimber 2017 út 26 ynstjoeringen keazen as winner fan de Gerrit BENNER Priis 2017. De keunstner krige in bedrach fan € 4.000,- en in tentoanstelling yn it Frysk Museum.

De foto's binne makke troch Jacob fan Essen.

Gedeputeerde Sietske Poepjes poseert met winnaar Pedro Bakker
Kris Callens, directeur van het Fries Museum, spreekt het publiek toe
Expositieruimte met publiek
Prijswinnaar Pedro Bakker neemt de oorkonde in ontvangst van gedeputeerde Sietske Poepjes