Gysbert Japicxpriis 2019

Aggie van der Meer (92 jier) naam op 16 novimber 2019 de Gysbert Japicxpriis 2019 yn ûntfangst, út hannen fan deputearre Sietske Poepjes. Nei ôfrin fan it programma sette Aggie van der Meer har hantekening op de balke yn it Gysbert Japicxhûs yn Boalsert.

De foto's binne makke troch Petra Kroan.

Winnares Aggie van der Meer met gedeputeerde Sietske Poepjes en de gewonnen oorkonde
Aggie van der Meer leest toespraak voor
De binnenkant van de Martinikerk in Bolsward
Winnares Aggie van der Meer wordt toegesproken door de voorzitter van de adviescommissie Houkje Rijpstra in de Martinikerk in Bolsward
Aggie van der Meer leest toespraak voor
Aggie van der Meer spreekt het publiek toe
Aggie van der Meer wordt gefeliciteerd door het publiek en ontvangt bloemen
Aggie van der Meer poseert met het zittende publiek voor de foto
Aggie van der Meer zet haar handtekening op de balk van het Gysbert Japicxhûs in Bolsward