Lyts Frysk Diktee 2019

Alle jierren is it Lyts Frysk Diktee yn de Steateseal foar learlingen út groep 8 fan de basisskoallen. Winner fan 2019 is Grieteke Schrama fan basisskoalle Mooitaki yn Bitgum.

Presentator Jelle Bangma interviewt deelnemers aan het Lyts Frysk Diktee in de bankjes van de Statenzaal
Kinderen zitten in de bankjes van de Statenzaal
Gedeputeerde Sietske Poepjes wordt geïnterviewd door presentator Jelle Bangma
Zijaanzicht schrijvende kinderen
Schrijvende kinderen in de bankjes van de Statenzaal
Zijaanzicht van schrijvende kinderen
Vooraanzicht van schrijvende kinderen in de Statenzaal
Schrijfster Lida Dijkstra leest het door haar geschreven Lyts Frysk Diktee voor
Drie kinderen met boeketten bloemen in hun handen
Groepsfoto met alle deelnemers van het Lyts Frysk Diktee in de Statenzaal