Obe Postmapriis 2020

Deputearre Sietske Poepjes rikt de dr. Obe Postmapriis 2020 út oan Jan Popkema.

Gedeputeerde Sietske Poepjes reikt de dr. Obe Postmaprijs 2020 uit aan Jan Popkema