De Pyt van der Zee priis is in provinsjale priis foar it brede Fryske toaniel. De provinsje Fryslân rikt de Pyt van der Zee priis út oan in persoan, groep of organisaasjes dy’t fan bûtengewoane betsjutting foar it toaniel yn Fryslân west hat. Ûnder oare dekôrûntwerpers, regisseurs, oersetters, skriuwers en ferienings komme foar de priis yn ‘e beneaming.

Proseduere en priis

De priis wurdt ienris yn ‘e trije jier útrikt en bestiet út in bedrach fan € 2.000.

De priis is ferneamd nei de toanielregisseur Pieter Johannes Cornelis van der Zee (1915 - 1998). Pyt van der Zee wie net allinne regisseur. Hy joech les oer toaniel en makke oersettings. Ek wie hy de earste artistyk lieder fan it Fryske teäterselskip Tryater.

Advyskommisje Pyt van der Zee priis

De advyskommisje advisearret Deputearre Steaten oer it takennen fan de Pyt van der Zee priis. De advyskommisje bestie yn it jier 2017 út:

  • Anja Steegstra;
  • Henk Roskammer;
  • Oeds Westerhof;
  • Bouke Oldenhof;
  • Anne Zijlstra.

Winnaars Pyt van der Zee prijs

Jier

Priiswinner

Bydrage

2017

Berne Iepenloftspul (BIS) Easterwierrum

Talintûntwikkeling fan bern stimulearje

2015

Bouke Oldenhof

Tema: De betsjutting fan it amateurtoaniel foar de leefberens yn stêd en doarp

2010

Jan Arendz te Wytgaard

Ambassadeurskip foar it toaniel

2007

Theatergroep SULT

Ferrassende, útdaagjende repertoirekar en foarmjouwing op in goed artistyk nivo en dêrneist de fitalisearjende ynfloed op it teäterklimaat yn de Súdwesthoeke

2004

Anny Veenstra

Foar de konstante hege kwaliteit fan har regywurk yn de ôfrûne jierren

2001

Stichting Jeugdtheaterschool

Ien fan de pylders ûnder de takomst fan it Fryske amateurtoaniel