VDV Prijs Foarmjouwing 2017

Studio INAMATT út Pingjum wûn op 10 novimber 2017 de Vredeman de Vries Priis 2017. INAMATT is de ûntwerpstudio fan Ina Meijer en Matthijs fan Cruijsen. Sy wûnen € 5.000,- mei it ûntwerp Sweet Nothing, dat makke is yn opdracht fan it Matsura Museum Hirado en de Nederlânske ambassade yn Japan.

De foto's binne makke troch Jacob van Essen.

De twee winnaars, Ina Meijer en Matthijs van Cruijsen, met een bos bloemen en een oorkonde.
Gedeputeerde Michiel Schrier spreekt het publiek toe.