Winnaars van Friese prijzen zoals de Gysbert Japicxprijs en de Gerrit Bennerprijs krijgen voortaan een speciaal promotie- en ontwikkelbudget van 5.000,- euro. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld een tentoonstelling over een werk organiseren of een vertaling van een boek laten maken. Dat is tegelijk een stimulans voor het vakgebied. Het is één van de nieuwe onderdelen van de nieuwe aanpak van de provincie voor hun literaire en culturele prijzen.

Het promotie- en ontwikkelbudget komt er voor 5 provinciale prijzen, te weten de Gysbert Japicx-, de Bernlef-, de Gerrit Benner- en de twee Vredeman de Vriesprijzen (één voor Vormgeving en één voor Architectuur).

De nieuwe prijzenverordening kwam er omdat de provincie meer uit de prijzen wil halen dan tot nu toe gebeurt. De provincie kende tot nu toe een tiental prijzen die ze uitreikt aan mensen of instanties die zich op hun terrein verdienstelijk hebben gemaakt, zoals onlangs de dr. Joast Halbertsmaprijs. Met die prijzen wil de provincie aandacht en waardering geven aan de diverse disciplines en zorgen voor een stimulans. Dat kwam nog niet voldoende uit de verf.

Nieuwe prijzen

Met twee extra prijzen, het genoemde promotie- en ontwikkelbudget en een nieuwe aanpak voor de jurering mikt de provincie op meer effect. De nieuwe Els Veder-Smitprijs gaat eens in de drie jaar naar een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de positie van vrouwen in de Friese politiek. Vorige maand nam Lutz Jacobi de allereerste in ontvangst. Voor kinder- en jeugdliteratuur komt de Lytse Obe, omdat dit genre bij de toekenning van de Obe Postmaprijs vaak onvoldoende in beeld is.

Adviescommissies

De winnaars van de provinciale prijzen worden gekozen door aparte adviescommissies. De leden van die commissies moeten een goede afspiegeling vormen van de betreffende discipline. Deskundige organisaties doen daarom een voordracht voor de adviescommissie. Voor de Gysbert Japicxprijs worden de leden bij de volgende uitreiking voorgedragen door vertegenwoordigers uit het literaire veld en van Tresoar en de Fryske Akademy.

De nieuwe prijzenverordening moet nog vastgesteld worden door Provinciale Staten. Die behandelen het op 25 mei.